Lenka Havlíková | Psycholog

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1,
  1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu www.havlikovalenka.cz (dále jen „internetový obchod“) nebo jiným distančním způsobem.
 2. Provozovatelem internetového obchodu havlikovalenka.cz je:

Mgr. Lenka Havlíková.

se sídlem Boženy Němcové 400/8, Hradec Králové – Pražské Předměstí, PSČ: 500 02
IČO: 09659617

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové ode dne 9. 11. 2020

Kontaktní údaje:
e-mail:    psycholog@havlikovalenka.cz
telefon: +420 773 504 784
web: www.havlikovalenka.cz

Provozovatel je dále označen také jako poskytovatelka.

 1. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele na adrese havlikovalenka.cz, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku na poskytnutí služby nebo osoba, která kontaktovala provozovatele za účelem objednávky na poskytnutí služby.
 2. Podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 3. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u provozovatele, který k ní zákazníkovi umožní přístup na základě jeho písemné žádosti. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje provozovatel zákazníka o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách provozovatele archivována v elektronické podobě.
 4. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 5. Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK) nebo v eurech (EUR).
 6. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním smluv dle VOP (zejména náklady na internetové připojení) nese zákazník.
 7. Uhrazením ceny za poskytnutí služby se rozumí připsání předmětné finanční částky na účet provozovatele.
 
II. Poskytnutí služeb
a) Uzavření smlouvy
 1. Provozovatel zpřístupňuje informace o nabízených službách prostřednictvím internetového obchodu a/nebo prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů (WhatsApp, Messenger, Facebook, apod.).
 2. Internetový obchod provozovatele umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízených služeb včetně uvedení cen poskytovaných služeb, vyhledávání požadovaných položek a možnost objednání vybrané služby. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu provozovatele. Tímto ustanovením není dotčena možnost provozovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškerá prezentace služeb umístěná na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně této služby. Provozovatel vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Zákazník objednává službu distančním způsobem přímo u provozovatele, a to přímo z internetového obchodu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář“). Formulář obsahuje zejména informace o: (i) objednávané službě, (ii) způsobu úhrady ceny poskytované služby, a (iii) osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy (dále jen „objednávka“), nebo prostřednictvím e-mailu provozovatele nebo telefonického hovoru s provozovatelem.
 5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. V případě objednání služby prostřednictvím telefonického hovoru nebo e-mailu zákazník uzavřením smlouvy stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi souhlasí.
 6. Formulář odešle zákazník provozovateli kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované formulářem. Provozovatel neprodleně potvrdí zákazníkovi skutečnost, že objednávku obdržel. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy provozovatel potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno zákazníkovi. Totéž platí pro případ, že je smlouva uzavírána prostřednictvím e-mailu. V případě, že je smlouva uzavírána prostřednictvím telefonického hovoru, k uzavření smlouvy dojde v okamžiku oboustranného odsouhlasení podmínek smlouvy.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu nebo odstoupit od smlouvy v případě, že provozovatel již službu nedodává a/nebo se zásadně změnila cena poskytované služby. V případě, že tato situace nastane, provozovatel bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele.
 8. Provozovatel si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku zákazníka, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednanou službu.
 
b) Dodání a úhrada kupní ceny poskytované služby
 1. Veškeré služby jsou poskytovány poskytovatelkou telefonicky, prostřednictvím aplikace messenger nebo WhatsApp ve formě video-hovoru s tím, že zákazníka kontaktuje poskytovatelka.
 2. Podmínkou poskytnuté služby je úhrada ceny za poskytovanou službu. Poskytování služby začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že zákazník nebude v domluvenou hodinu na poskytnutí služby připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas zákazníkovi v náhradním termínu. Pokud služba neproběhne z důvodů na straně zákazníka, aniž by zákazník svou neúčast omluvil nejméně 48 hodin předem, má se za to, že služba byla poskytnuta.
 3. Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí či obchodního tajemství zákazníka, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození zákazníka. Obsah konzultace je důvěrný.
 4. Poskytovatelka nenese odpovědnost za výsledky v duševním rozvoji zákazníka, neboť ty jsou závislé na celkové práci v oblasti duševního rozvoje. Poskytnuté služby nenahrazuje zdravotní péči.
 5. Cena poskytnuté služby je hrazena bezhotovostním převodem na účet. Poskytovatelka vystaví ohledně platby prováděné na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – faktura je zaslána zákazníkovi společně s potvrzením objednávky v elektronické podobě na zadanou elektronickou adresu.
 6. Případné slevy z ceny poskytnuté poskytovatelkou zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 
c) Další práva a povinnosti smluvních stran
 1. Poskytovatelka není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
III. Práva spotřebitele
 1. Spotřebitel má tato práva, která se nevztahují na podnikatele:
 2. Informace před uzavřením smlouvy jsou zveřejněny prostřednictvím internetového obchodu a v těchto VOP.
 3. Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatelka může započít s poskytováním služby dle smlouvy uzavřené v souladu s VOP neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatelky ze smlouvy uzavřené podle těchto VOP před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá spotřebitel v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
 4. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (ustanovení odstavce b) tohoto článku) je spotřebitel oprávněn od smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření. Právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, spotřebitel uplatní tak, že zašle provozovateli e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako provozovatelem a mojí osobou na straně druhé jako zákazníkem.“
 5. Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi provozovatelem a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s provozovatelem s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u provozovatele právo, které je předmětem sporu.
 
V. Duševní vlastnictví a know-how provozovatele
 1. Veškeré texty a fotografie jsou majetkem provozovatele a bez jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.
 
VI. Závěrečná ustanovení
 1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, který je spotřebitel se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími.
 2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, který není spotřebitel, se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na webových stránkách provozovatele a informace o změně VOP bude podle volby provozovatele učiněna zpravidla zveřejněním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním VOP ve vhodném formátu vhodným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím provozovatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne oznámení změny VOP.
 4. V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny VOP. V případě, že zákazník nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou VOP souhlasí. Provozovatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP, s níž nebude spojeno právo zákazníka na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude zákazník vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.
 5. Zvláštní ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.
 6. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o podnikatele. Zákazník i provozovatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
 7. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 8. Provozovatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 9. Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na adrese havlikovalenka.cz
 10. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.